21.11.2016
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Spółki Grupa CZH S.A. z siedzibą w Katowicach

na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 747) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. nr 55, poz. 476 z późn. zm.),

Rada Nadzorcza spółki pod firmą: Grupa CZH S.A. (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu spółki Grupa CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, odpowiedzialnego za finanse oraz sprzedaż i marketing.

1. Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

1) posiadać ukończone studia wyższe,
2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy,
3) korzystać w pełni z praw publicznych,
4) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
5) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.

2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1) życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
2) list motywacyjny,
3) oświadczenia o:
– ukończeniu wyższych studiów,
– co najmniej pięcioletnim stażu pracy,
– korzystaniu z pełni praw publicznych,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
– niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
– braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
– niekaralności kandydata.
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135).

3. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
4. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-955), ul. Lompy 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00, w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Grupy CZH S.A.”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
5. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. Jednak, w przypadku przyjęcia przez Grupę CZH S.A. koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.
6. Z zastrzeżeniem treści pkt. 5 powyżej, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego
w pkt. 4 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt. 1, 2 i 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 10 dni od upływu terminu wskazanego
w pkt. 4 powyżej.
8. Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.
9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 16 stycznia 2017 r. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki.
10. Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, zgodnie z pkt. 4 powyżej, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: : sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, Statut Spółki, F01 za III kw. 2016 r., Regulamin Organizacyjny Spółki.
11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Członka Zarządu obejmuje w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
g )znajomość zagadnień z zakresu finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości, audytu i kontroli finansowej spółki kapitałowej, oceny projektów inwestycyjnych, analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i public relations,
h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.
12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.
13. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na adres Spółki.
14. Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

Data publikacji: 21.11.2016 r.

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X

Ogłoszenie Zarządu Grupy CZH S.A.

W związku z dużym zainteresowaniem współpracą w zakresie dostarczenia Grupie CZH surowców energetycznych ze strony podmiotów zajmujących się handlem węglem importowanym informujemy, że mając na uwadze obecną sytuację rynkową, nie poszukujemy aktualnie nowych dostawców.

Odpowiadając na zapotrzebowanie elektrowni oraz elektrociepłowni, w ramach szerszej współpracy, Grupa CZH S.A. zajmuje się dostarczaniem surowca wysokiej klasy, sprowadzanego bezpośrednio od producentów lub ich spółek tradingowych (z pominięciem polskich pośredników), w celu wzbogacenia węgla krajowego. Węgiel, którym jesteśmy zainteresowani musi spełniać bardzo wysokie normy jakościowe, ściśle określone przez naszych Odbiorców, m.in. w zakresie wysokiej kaloryczności, i sami wyszukujemy dostawców, którzy posiadają możliwość dostarczenia takiego typu surowca.