20.02.2018
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członka Zarządu Spółki Grupa CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, odpowiedzialnego za finanse

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. nr 55, poz. 476 z późn. zm.), Rada Nadzorcza spółki pod firmą: Grupa CZH S.A. (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu spółki Grupa CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, odpowiedzialnego za finanse.

1. Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać ukończone studia wyższe,
2) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy – okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze finansów i rachunkowości,
3) posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze finansów i rachunkowości,
4) korzystać w pełni z praw publicznych,
5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
6) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.
2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) życiorys (CV), adres do korespondencji, telefon kontaktowy, e-mail, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
2) list motywacyjny,
3) oświadczenia o:
– ukończeniu wyższych studiów,
– co najmniej pięcioletnim stażu pracy – okresie zatrudnienia, w obszarze finansów i rachunkowości,
– co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze finansów i rachunkowości,
– korzystaniu z pełni praw publicznych,
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
– niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
– braku toczących się postępowań karnych przeciwko kandydatowi,
– niekaralności kandydata.
4) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
3. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których mowa powyżej. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty ( referencje, rekomendacje, certyfikaty).
4. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie do dnia 06 marca 2018 roku, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-955), ul. Lompy 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00, w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Grupy CZH S.A., odpowiedzialnego za finanse”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
5. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. Jednak, w przypadku przyjęcia koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.
6. Z zastrzeżeniem treści pkt. 5 powyżej, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt. 1, 2 i 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w terminie do 10 dni od upływu terminu wskazanego w pkt. 4 powyżej.
8. Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.
9. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 31 marca 2018 r. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki.
10. Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, zgodnie z pkt. 4 powyżej, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Statut Spółki, F01 za IV kw. 2017 r., Regulamin Organizacyjny Spółki.
11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Członka Zarządu, odpowiedzialnego za finanse obejmuje w szczególności:
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi,
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
d) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
g) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
h) wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości, audytu i kontroli finansowej spółki kapitałowej, oceny projektów inwestycyjnych.
12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.
13. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, na adres Spółki.
14. Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki, a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu.

Do pobrania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X