06.06.2019
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowiska Członków Zarządu spółki Grupa CZH S.A. z siedzibą w Katowicach

na podstawie § 16 ust. 1-3 oraz § 22 ust. 4 pkt 1) Statutu Grupy CZH S.A. oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182), Rada Nadzorcza spółki pod firmą: Grupa CZH S.A. (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

A.    Prezesa Zarządu Grupy CZH S.A.
1.    Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki:

1)    posiadać ukończone studia wyższe,
2)    posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy – okres zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
3)    posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4)    korzystać z pełni praw publicznych,
5)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
6)    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 pkt 2 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.

2.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)    życiorys (CV), adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
2)    list motywacyjny,
3)    oświadczenia o:
–    ukończeniu wyższych studiów,
–    co najmniej pięcioletnim stażu pracy – okresie zatrudnienia,
–    co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
–    korzystaniu z pełni praw publicznych,
–    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
–    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
–    braku toczących się postępowań karnych i karno – skarbowych przeciwko kandydatowi,
–    niekaralności kandydata.
4)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.)”.

B.    Członka Zarządu Grupy CZH S.A., odpowiedzialnego za finanse
1.    Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki:

1)    posiadać ukończone studia wyższe,
2)    posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy – okres zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze finansów i rachunkowości,
3)    posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze finansów i rachunkowości,
4)    korzystać z pełni praw publicznych,
5)    posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
6)    nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 pkt 2 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.

2.    Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1)    życiorys (CV), adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
2)    list motywacyjny,
3)    oświadczenia o:
–    ukończeniu wyższych studiów,
–    co najmniej pięcioletnim stażu pracy – okresie zatrudnienia, w obszarze finansów
i rachunkowości
–    co najmniej trzyletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w obszarze finansów i rachunkowości
–    korzystaniu z pełni praw publicznych,
–    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
–    niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,
–    braku toczących się postępowań karnych i karno – skarbowych przeciwko kandydatowi,
–    niekaralności kandydata.
4)    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, o treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.)”.

Postanowienia wspólne.
1)    Do zgłoszenia kandydata należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których wyżej mowa, m.in. dyplom ukończenia studiów, świadectwa pracy, zaświadczenie pracodawcy z miejsca aktualnego zatrudnienia. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
2)    Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone w terminie do dnia 13 czerwca 2019 r., osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-955), ul. Lompy 14, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-16.00, w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie
w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy CZH S.A.” lub „Zgłoszenie w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu Grupy CZH S.A., odpowiedzialnego za finanse”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie
w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
3)    W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt. 2, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. Jednak, w przypadku przyjęcia przez Grupę CZH S.A. koperty zawierającej zgłoszenie po upływie terminu wskazanego w pkt. 2, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.
4)    Z zastrzeżeniem treści pkt. 3, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 2 lub nie spełniające wymogów formalnych wskazanych w pkt. A, B i pkt. 1, nie podlegają rozpatrzeniu.
5)    Otwarcie zgłoszeń powinno nastąpić w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 1700.
6)    Kandydaci dopuszczeni do dalszego udziału w postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.
7)    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. Zastrzega się prawo zmiany ww. terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Spółki.
8)    Od publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, zgodnie z pkt. 2, w siedzibie Spółki od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, Statut Spółki, F01 za I kw. 2019 r., Regulamin Organizacyjny Spółki.
9)    Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny na stanowisko Prezesa Zarządu i Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse obejmuje w szczególności:

a)    wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
b)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi,
c)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
d)    znajomość zasad wynagradzania w spółkach handlowych, w tym w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
e)    znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
f)    znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
g)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
h)    wiedzę w zakresie analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży i public relations (w przypadku kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu),
i)    wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości, audytu i kontroli finansowej spółki kapitałowej, oceny projektów inwestycyjnych (w przypadku kandydatów na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse).

10)    O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone oryginały dokumentów udostępnionych przez kandydata w trakcie postępowania.
11)    Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na adres Spółki.
12)    Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń, kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki,
a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu kandydata.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X