04.11.2020
Przetarg pisemny na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Sławkowie

GRUPA CZH SPÓŁKA AKCYJNA
40 –955 Katowice, ul. Lompy 14, tel. 32/7313338, 32/7313331, fax 32/7313332

działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 7/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki oraz uchwały Zarządu Grupy CZH S.A. nr 54/XI/2020 z dnia 04.11.2020 roku

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY
NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości, położonej w Sławkowie, obręb ewidencyjny Garbierze, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 213/10 oraz 213/11, o łącznej powierzchni 5,5834 ha, będącej własnością Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną własność: budynku wraz z urządzeniem oznaczonym jako kiosk oświetleniowy numer 3 wraz z budynkiem murowanym z cegły przeznaczonym do podziału energii elektrycznej oraz podpiwniczonym budynkiem oznaczonym jako rozdzielnia numer 3, o powierzchni użytkowej 120,00 m2 wraz z przynależną do niego siecią kablową i dwoma kratowymi słupami oświetleniowymi, dla których Sąd Rejonowy w Dąbrowie-Górniczej VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1D/00037478/4.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi:
4.200.000,00 zł netto
(słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych netto)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, do dnia 18 listopada 2020 r. do godz. 12ºº, wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej, tj. 420.000,00 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) na rachunek bankowy Grupy CZH S.A. w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach, numer:

50 1540 1128 2001 7041 3637 0001

Oferta powinna zawierać:
1. w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko i adres oferenta potwierdzone notarialnym odpisem z dowodu osobistego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą), sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty;
2. w przypadku osoby prawnej – pełną nazwę, siedzibę, nr REGON i NIP oraz wskazanie formy prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty; spółki prawa handlowego winny dodatkowo dołączyć listę wspólników bądź akcjonariuszy, datowaną nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty;
3. oferowaną cenę nabycia netto, przekraczającą cenę wywoławczą, co najmniej o 1% tej ceny;
4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu pisemnego:

a. oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny
i faktyczny, w tym techniczny przedmiotu przetargu,
b. treść ogłoszenia;

5. oświadczenie oferenta o rodzaju prowadzonej przez niego działalności i nieprowadzeniu działalności w zakresie obsługi kontenerowej;
6. oświadczenie oferenta o celu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i sposobie jej zagospodarowania, zawierające pisemny i graficzny opis tych zamierzeń, z uwzględnieniem informacji o generowanych miejscach pracy, wdrażanych nowych technologiach i rozwiązaniach biznesowych, możliwościach współpracy lub wymiany handlowej, w tym również w aspekcie międzynarodowym;
7. propozycje udziału Grupy CZH S.A. w zamierzonych przez oferenta przedsięwzięciach, ze wskazaniem ich formy i wymiarów finansowych, a także przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji prawnej i finansowej oferenta, w tym dokumentów statuujących (akt założycielski, umowa spółki, statut) oraz sprawozdań finansowych z dwóch ostatnich lat obrotowych lub za ostatni rok obrotowy, jeżeli oferent prowadzi działalność w krótszym okresie;
8. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na ujęcie celów i zobowiązań określonych wyżej w punktach 6) i 7) w treści przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości z równoczesnym uzgodnieniem prawa odstąpienia od umowy przez zbywcę lub prawa odkupu nieruchomości na wypadek ich niedotrzymania bądź naruszenia;
9. oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie przedmiotem wielostronnych porozumień kompensacyjnych z udziałem Grupy CZH S.A.;
10. oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie potrącana z wierzytelnościami przysługującymi mu wobec Grupy CZH S.A.;
11. dowód wpłaty wadium;
12. adres dla doręczeń.

Oferty, w formie pisemnej, sporządzone w języku polskim, w zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 25 listopada 2020 r. do godz. 13ºº, na adres: Grupa CZH S.A., 40–955 Katowice, ul. Lompy 14, pok. 307, III piętro, z adnotacją na kopercie: „Przetarg na zakup nieruchomości w Sławkowie – NIE OTWIERAĆ”.
Oferent pozostaje związany swoją ofertą do dnia 31.12.2020 roku.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 listopada 2020 r., o godz. 1500, w siedzibie sprzedawcy.

Oferenci, których oferty spełniają wymogi formalne, zostaną zaproszeni do przeprowadzenia rokowań, które będą miały na celu ocenę przedstawionych przez oferenta założeń dotyczących sposobu zagospodarowania nabywanej nieruchomości, rodzaju i zakresu prowadzonej na niej działalności, z uwagi na fakt, że zbywana nieruchomość jest położona
w bezpośrednim sąsiedztwie innych spółek z udziałem zbywcy i z uwagi na przedmiot ich działalności, a także proponowanych przez oferenta zasad i warunków dalszej współpracy ze zbywcą przy realizacji tych zamierzeń. Rokowania zostaną poprzedzone podpisaniem przez ich uczestników oświadczenia o zachowaniu poufności.

Kryteriami merytorycznymi podlegającymi ocenie przez Zbywcę przy wyborze oferenta będą:
– cena za zbywaną nieruchomość – 80%,
– przedstawione przez oferenta zamierzenia dotyczące sposobu zagospodarowania nabytej nieruchomości, a także warunki współpracy ze zbywcą przedstawione w ofercie i uszczegółowione w toku przeprowadzonych rokowań – 20%.

O wynikach przetargu oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, Grupa CZH S.A. zawrze z oferentem, którego oferta została wybrana, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Sławkowie.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu następujących warunków:
• uzyskanie przez sprzedawcę zgody Walnego Zgromadzenia Grupy CZH S.A. na zbycie nieruchomości i dokonanie określonych czynności prawnych związanych z ustaloną formą dalszej współpracy stron tej umowy;
• uzyskanie przez oferenta zgody własnych organów korporacyjnych na nabycie nieruchomości i dokonanie określonych czynności prawnych związanych z ustaloną formą dalszej współpracy stron tej umowy;
• uzyskanie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającej na nabycie nieruchomości, o ile do jej uzyskania oferent jest zobowiązany.

Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta nie później, niż w ciągu 30 dni od daty spełnienia się ostatniego ze wskazanych wyżej warunków, ustalonej na podstawie pisemnego powiadomienia dokonanego przez sprzedawcę bądź oferenta. Nabywca zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę.

W przypadku nieziszczenia się któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków wadium zostanie niezwłocznie zwrócone oferentowi, na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oferent, którego oferta została przyjęta w przedmiotowym postępowaniu będzie zobowiązany do zapłacenia całej pozostałej ceny nabycia, najpóźniej na 2 dni przed datą zawarcia umowy przyrzeczonej.

Oferentowi, którego ofertę przyjęto, wniesione przez niego wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek.

Zobowiązanym do poniesienia wszelkich kosztów zawarcia umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości będzie oferent.

Wadium przepada na rzecz Grupy CZH S.A., jeżeli:
• uczestnik przetargu nie zaoferował ceny nabycia nieruchomości w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą o 1% tej ceny;
• mimo przyjęcia oferty, oferent uchyla się od zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie im zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na wskazany przez oferenta rachunek bankowy. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od dnia wpłaty do dnia dokonania jego zwrotu.

Osobom zainteresowanym uczestnictwem w przetargu, począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych ofert nabycia nieruchomości, tj. do dnia 24 listopada 2020 r., mogą zostać udostępnione informacje o przedmiocie przetargu, w postaci aktualnych wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej.
Warunkiem uzyskania tych dokumentów jest uprzednie zgłoszenie stosownego wniosku na adres: sylwester@czh.pl.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu mogą dokonać wizji lokalnej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu w terminie do dnia 24 listopada 2020 roku. Szczegółowy termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Martą Sylwester, nr tel. +48 32 731 33 38.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
a. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
b. Strony zobowiązują się w szczególności do:
a. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
b. zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których będę mieć dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
c. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
d. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
e. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
c. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia przetargu lub jego unieważnienia w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X