26.05.2022
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej, obręb Maczki

GRUPA CZH SPÓŁKA AKCYJNA

40 –955 Katowice, ul. Lompy 14, tel. 32/7313338, 32/7313331, fax 32/7313332

 

działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki nr 7/2018
z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki oraz Uchwały Zarządu Grupy CZH S.A. nr 34/V/2022 z dnia 25.05.2022 r.

OGŁASZA  PRZETARG  PISEMNY

NIEOGRANICZONY  NA  SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej w Sosnowcu przy ul. Krakowskiej, obręb Maczki, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 834/1, 834/5, 834/6, 836, o łącznej powierzchni 1,1279 ha, dla których Sąd Rejonowy w Sosnowcu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1S/00044361/7. Dla w/w działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sosnowiec. Działka oznaczona geodezyjnie, jako nr 834/1 o pow. 0,2044 ha, wpisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem – tereny lasów. Działka nr 834/6 o pow. 0,7987 ha, wpisana
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem – tereny lasów, będzie miała bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka oznaczona geodezyjnie, jako nr 836
o pow. 0,1030 ha, wpisana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zakwalifikowana częściowo pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługową, a częściowo pod tereny drogi publicznej zbiorczej. Działka oznaczona geodezyjnie, jako nr 834/5 o pow. 0,0218 ha wpisana
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako tereny lasów, będzie przeznaczona na urządzenie fragmentu pasa drogowego drogi publicznej (ul. Krakowskiej).

Grunt stanowiący przedmiot przetargu jest własnością Skarbu Państwa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi:

160.000,00 PLN netto

(słownie): sto sześćdziesiąt tysięcy złotych netto

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, do dnia 20.06.2022 r. do godz. 12ºº, wadium w wysokości 10% (dziesięć procent) ceny wywoławczej, tj. 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy Grupy CZH S.A. w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach, numer:

50 1540 1128 2001 7041 3637 0001

Oferta powinna zawierać:

 1. w przypadku osoby fizycznej – imię, nazwisko i adres oferenta potwierdzone notarialnym odpisem
  z dowodu osobistego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą), sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty;
 2. w przypadku osoby prawnej – pełną nazwę, siedzibę, nr REGON i NIP oraz wskazanie formy prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty; spółki prawa handlowego winny dodatkowo dołączyć listę wspólników bądź akcjonariuszy, datowaną nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty;
 3. oferowaną cenę nabycia netto, przekraczającą cenę wywoławczą, co najmniej o 1% tej ceny;
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu pisemnego:
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się i akceptuje bez zastrzeżeń stan prawny i faktyczny przedmiotu przetargu oraz
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia;
 7. oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie przedmiotem wielostronnych porozumień kompensacyjnych z udziałem Grupy CZH S.A.;
 8. oświadczenie oferenta, że cena za przedmiot przetargu nie będzie potrącana z wierzytelnościami przysługującymi mu wobec Grupy CZH S.A.;
 9. dowód wpłaty wadium;
 10. adres dla doręczeń.

 

Oferty, w formie pisemnej, sporządzone w języku polskim, w zamkniętych kopertach, należy składać w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 15ºº, na adres: Grupa CZH S.A., 40–955 Katowice,
ul. Lompy 14, pok. 307, III piętro, z adnotacją na kopercie: „Przetarg na zakup nieruchomości
w Sosnowcu-Maczkach – NIE OTWIERAĆ”.

Oferent pozostaje związany swoją ofertą do dnia 30.09.2022 roku.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. o godz. 10°° w siedzibie sprzedawcy.

 

Kryterium merytorycznym przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena za zbywane prawa do nieruchomości.

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą najwyższą cenę nabycia, sprzedawca poinformuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. Warunkiem jej przeprowadzenia jest obecność wszystkich oferentów.

O wynikach przetargu oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie.

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonaniu wyboru oferty, Grupa CZH S.A. zawrze z oferentem, którego oferta została wybrana, przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Sosnowcu-Maczkach.

W dniu podpisania umowy przedwstępnej oferent zobowiązany jest do wpłaty, na wskazany wyżej rachunek bankowy sprzedawcy, zadatku w kwocie stanowiącej 20% ceny netto zaoferowanej przez oferenta.

Umowa przyrzeczona zostanie zawarta po spełnieniu następujących warunków:

 • nie wykonanie przez Prezydenta Miasta Sosnowiec prawa pierwokupu w stosunku do części działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, wynikającego
  z art. 109 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.).
 • uzyskanie przez oferenta zgody własnych organów korporacyjnych na nabycie nieruchomości, o ile do jej uzyskania oferent jest zobowiązany;
 • uzyskanie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającej na nabycie nieruchomości, o ile do jej uzyskania oferent jest zobowiązany.

 

Przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta nie później, niż w ciągu 30 dni od daty spełnienia się ostatniego ze wskazanych wyżej warunków, ustalonej na podstawie pisemnego powiadomienia dokonanego przez sprzedawcę bądź oferenta. Nabywca zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy sprzedaży, w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez sprzedawcę. O terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, oferent zostanie powiadomiony pisemnym wezwaniem nadanym przez sprzedawcę.

 

W przypadku nieziszczenia się któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków wadium i zadatek zostaną niezwłocznie zwrócone oferentowi, na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Oferent, którego oferta została przyjęta w przedmiotowym postępowaniu będzie zobowiązany do zapłacenia całej pozostałej ceny nabycia najpóźniej na 2 dni przed datą zawarcia umowy przyrzeczonej.

Oferentowi, którego ofertę przyjęto, wniesione przez niego wadium zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia bez naliczania odsetek.

Zobowiązanym do poniesienia wszelkich kosztów zawarcia umowy przedwstępnej oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości będzie oferent.

 

Wadium przepada na rzecz Grupy CZH S.A., jeżeli:

 • żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia nieruchomości w wysokości przekraczającej cenę wywoławczą o 1% tej ceny;
 • mimo przyjęcia oferty, oferent uchyla się od zawarcia umowy przedwstępnej lub przyrzeczonej,
  a ponadto jeżeli oferent uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, przepadkowi na rzecz sprzedawcy podlega także uiszczony przez niego zadatek.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie im zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, przelewem na wskazany przez oferenta rachunek bankowy. Zwrot wadium nastąpi bez naliczania odsetek za okres od dnia wpłaty do dnia dokonania jego zwrotu.

 

Osobom zainteresowanym uczestnictwem w przetargu, począwszy od dnia publikacji ogłoszenia do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych ofert nabycia nieruchomości, mogą zostać udostępnione informacje o przedmiocie przetargu, w postaci aktualnych wypisów z rejestru gruntów i budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej.

Warunkiem uzyskania tych dokumentów jest uprzednie zgłoszenie stosownego wniosku na adres: sylwester@czh.pl.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu mogą dokonać wizji lokalnej nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z Panią Martą Sylwester, nr tel. 32 7313338.

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

 1. Strony oświadczają, że znane są im przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
  w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 2. Strony zobowiązują się w szczególności do:
 3. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez Administratora zadaniach,
 4. zachowania tajemnicy danych osobowych, do których będą mieć dostęp w związku
  z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
 5. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych zadań przez Administratora,
 6. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
 7. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem.
 8. Strony przyjmują do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane za naruszenie przepisów Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

 

Ogłaszający zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia przetargu lub jego unieważnienia
w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X