KOMUNIKAT
PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY GRUPY CZH S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Katowice, dn. 14.01.2021 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako: „Ustawa”, Grupa CZH S.A. S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. Oznacza to zastąpienie formy dokumentowej (papierowej) akcji odpowiednim wpisem w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym zgodnie z art.17 Ustawy przez uprawniony podmiot.
Uchwałą Nr 20/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy CZH S.A. dokonało wyboru Biura Maklerskiego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Grupy CZH S.A. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta w dniu 23.11.2020 roku.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązująca obecnych dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.
Po tym dniu moc prawną będą miały wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Po tej dacie, dokumenty akcji zachowają moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 01 marca 2026 roku.
W związku z powyższymi zmianami, działając na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Grupy CZH S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji, w terminie do dnia 23 lutego 2021 roku.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach (40-955), przy ul. Lompy 14, w dniach roboczych, w godz. od 900 do 1500, począwszy od dnia 01 października 2020 roku.
Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
1. osobiście, na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej,
2. przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Grupy CZH S.A. (40-955 Katowice, ul. Lompy 14) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”.
W takim przypadku wraz z odcinkami zbiorowymi akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenie, wymagane w celu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy.
Wzory tych oświadczeń – odrębne dla osoby fizycznej (dwustronne) lub osoby prawnej - dostępne są poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Jeśli zmianie uległy dane osobowe akcjonariusza ujawnione dotychczas w księdze akcyjnej, np. numer dowodu osobistego lub adres, do powyższej przesyłki należy dołączyć także wypełniony i podpisany przez akcjonariusza wniosek o zmianę danych osobowych (wzór wniosku znajduje się poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”).
W tej zakładce zamieszczono także „Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnionych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (PKO BP BM)”.

W przypadku przesłania akcji drogą pocztową, pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 731 33 41 lub 609 728 061.

Wezwanie 5 z 5.
KOMUNIKAT
CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY GRUPY CZH S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Katowice, dn. 18.12.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako: „Ustawa”, Grupa CZH S.A. S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. Oznacza to zastąpienie formy dokumentowej (papierowej) akcji odpowiednim wpisem w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym zgodnie z art.17 Ustawy przez uprawniony podmiot.
Uchwałą Nr 20/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy CZH S.A. dokonało wyboru Biura Maklerskiego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Grupy CZH S.A. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy została zawarta w dniu 23.11.2020 roku.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązująca obecnych dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.
Po tym dniu moc prawną będą miały wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Po tej dacie, dokumenty akcji zachowają moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 01 marca 2026 roku.
W związku z powyższymi zmianami, działając na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Grupy CZH S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach (40-955), przy ul. Lompy 14, w dniach roboczych, w godz. od 900 do 1500, począwszy od dnia 01 października 2020 roku.
Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
1. osobiście, na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej,
2. przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Grupy CZH S.A. (40-955 Katowice, ul. Lompy 14) listem poleconym lub przesyłką kurierską, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dematerializacja akcji - Nie otwierać”.
W takim przypadku wraz z odcinkami zbiorowymi akcji należy przesłać podpisane przez akcjonariusza oświadczenie, wymagane w celu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy.
Wzory tych oświadczeń – odrębne dla osoby fizycznej (dwustronne) lub osoby prawnej - dostępne są poniżej w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
W tej zakładce zamieszczono także „Informację o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnionych w rejestrach prowadzonych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (PKO BP BM)”.
W przypadku przesłania akcji pokwitowanie zostanie wysłane na wskazany przez akcjonariusza adres do doręczeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 731 33 41 lub 609 728 061.

Wezwanie 4 z 5.
KOMUNIKAT
TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY GRUPY CZH S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Katowice dn. 20.11.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako: „Ustawa”, Grupa CZH S.A. S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. Oznacza to zastąpienie formy dokumentowej (papierowej) akcji odpowiednim wpisem w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym zgodnie z art.17 Ustawy przez uprawniony podmiot.
Uchwałą Nr 20/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy CZH S.A. dokonało wyboru Biura Maklerskiego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Grupy CZH S.A.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązująca obecnych dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.
Po tym dniu moc prawną będą miały wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Po tej dacie, dokumenty akcji zachowają moc dowodową, wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 01 marca 2026 roku.
W związku z powyższymi zmianami, działając na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Grupy CZH S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach (40-955), przy ul. Lompy 14, w dniach roboczych, w godz. od 900 do 1500, począwszy od dnia 01 października 2020 roku.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
1. osobiście, na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
2. przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 731 33 41 lub 609 728 061.

Wezwanie 3 z 5.
    Dokumenty do pobrania:
KOMUNIKAT
DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY GRUPY CZH S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Katowice dn. 23.10.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako: „Ustawa”, Grupa CZH S.A. S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. Oznacza to zastąpienie formy dokumentowej (papierowej) akcji odpowiednim wpisem w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym zgodnie z art.17 Ustawy przez uprawniony podmiot.
Uchwałą Nr 20/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy CZH S.A. dokonało wyboru Biura Maklerskiego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Grupy CZH S.A.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązująca obecnych dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.
Po tym dniu moc prawną będą miały wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Po tej dacie, dokumenty akcji zachowają moc dowodową, wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 01 marca 2026 roku.
W związku z powyższymi zmianami, działając na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Grupy CZH S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach (40-955), przy ul. Lompy 14, w dniach roboczych, w godz. od 900 do 1500, począwszy od dnia 01 października 2020 roku.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
1. osobiście, na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
2. przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych
w Księdze Akcyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 731 33 41 lub 609 728 061.

Wezwanie 2 z 5.
KOMUNIKAT
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY GRUPY CZH S.A. DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI
Katowice, dn. 29.09.2020 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako: „Ustawa”, Grupa CZH S.A. S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych. Oznacza to zastąpienie formy dokumentowej (papierowej) akcji odpowiednim wpisem w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym zgodnie z art.17 Ustawy przez uprawniony podmiot.
Uchwałą Nr 20/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy CZH S.A. dokonało wyboru Biura Maklerskiego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy
ul. Puławskiej 15, KRS 0000026438, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Grupy CZH S.A.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, moc obowiązująca obecnych dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 01 marca 2021 r.
Po tym dniu moc prawną będą miały wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Za akcjonariusza Spółki uważać się będzie tylko tę osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy. Po tej dacie, dokumenty akcji zachowają moc dowodową, wyłącznie
w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec Spółki, że przysługują im prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. do dnia 01 marca 2026 roku.
W związku z powyższymi zmianami, działając na podstawie art. 16 Ustawy, Zarząd Grupy CZH S.A. wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu ich dematerializacji.
Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Katowicach (40-955), przy
ul. Lompy 14, w dniach roboczych, w godz. od 900 do 1500, począwszy od dnia
01 października 2020 roku.

Akcjonariusz może złożyć dokumenty akcji:
1. osobiście, na podstawie okazanego dowodu osobistego oraz weryfikacji danych zawartych w Księdze Akcyjnej.
2. przez pełnomocnika, pod warunkiem przedłożenia pełnomocnictwa do działania
w imieniu i na rzecz akcjonariusza, udzielonego w formie pisemnej, z podpisem uprawnionego akcjonariusza poświadczonym notarialnie (podpis akcjonariusza złożony w obecności notariusza) lub udzielonego w formie aktu notarialnego, po okazaniu dowodu osobistego pełnomocnika i weryfikacji danych zawartych
w Księdze Akcyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 731 33 41
lub 609 728 061.

Wezwanie 1 z 5.
KOMUNIKAT
w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa Spółka Akcyjna w Katowicach informuje, że na podstawie Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku netto wykazanego na koniec 2012 roku, rozpoczyna proces wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki.
Akcjonariusz będzie mógł otrzymać dywidendę we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego S.A. na terenie całego kraju, po okazaniu dowodu osobistego.
Termin rozpoczęcia wypłat: 26 sierpnia 2013 roku.
W przypadku, jeżeli dokonanie osobistego odbioru dywidendy nie będzie możliwe, akcjonariusz może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do dokonania tej czynności wskazanej przez siebie osobie. Do pełnomocnictwa należy dołączyć kserokopie obu stron dowodów: mocodawcy i pełnomocnika i złożyć je bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Lompy 14 – pok. 309 lub przesłać pocztą na adres: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
Współwłaściciele akcji powinni uprzednio wskazać osobę uprawnioną do odbioru w ich imieniu dywidendy i w tym celu udzielić jej pisemnego pełnomocnictwa, a następnie złożyć je w wyżej opisany sposób.
W przypadku, jeżeli aktualne dane osobowe akcjonariusza nie odpowiadają danym zgłoszonym do księgi akcyjnej (np. w zakresie adresu, nazwiska lub numeru dowodu osobistego), akcjonariusz powinien złożyć uprzednio „Wniosek o dokonanie zmiany danych w Księdze Akcyjnej” wraz z dołączoną kserokopią dwóch stron dowodu osobistego.
Wypełniony wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Lompy 14 – pok. 309 lub przesłać pocztą na adres: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
Formularze wniosku o zmianę danych akcjonariusza oraz pełnomocnictwa do odbioru dywidendy za rok 2012 dla osób indywidualnych oraz odrębne dla współwłaścicieli akcji są udostępnione w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: www.czh.pl w zakładce „Akcje”.
Wszelkich informacji udziela się telefonicznie pod numerem: 32/731 33 41.
Kierownik Biura Zarządu
Anita Pikul

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X