KOMUNIKAT
w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012
Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa Spółka Akcyjna w Katowicach informuje, że na podstawie Uchwały Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie podziału zysku netto wykazanego na koniec 2012 roku, rozpoczyna proces wypłaty dywidendy akcjonariuszom spółki.
Akcjonariusz będzie mógł otrzymać dywidendę we wszystkich Oddziałach ING Banku Śląskiego S.A. na terenie całego kraju, po okazaniu dowodu osobistego.
Termin rozpoczęcia wypłat: 26 sierpnia 2013 roku.
W przypadku, jeżeli dokonanie osobistego odbioru dywidendy nie będzie możliwe, akcjonariusz może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do dokonania tej czynności wskazanej przez siebie osobie. Do pełnomocnictwa należy dołączyć kserokopie obu stron dowodów: mocodawcy i pełnomocnika i złożyć je bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ul. Lompy 14 – pok. 309 lub przesłać pocztą na adres: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
Współwłaściciele akcji powinni uprzednio wskazać osobę uprawnioną do odbioru w ich imieniu dywidendy i w tym celu udzielić jej pisemnego pełnomocnictwa, a następnie złożyć je w wyżej opisany sposób.
W przypadku, jeżeli aktualne dane osobowe akcjonariusza nie odpowiadają danym zgłoszonym do księgi akcyjnej (np. w zakresie adresu, nazwiska lub numeru dowodu osobistego), akcjonariusz powinien złożyć uprzednio „Wniosek o dokonanie zmiany danych w Księdze Akcyjnej” wraz z dołączoną kserokopią dwóch stron dowodu osobistego.
Wypełniony wniosek należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Lompy 14 – pok. 309 lub przesłać pocztą na adres: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
Formularze wniosku o zmianę danych akcjonariusza oraz pełnomocnictwa do odbioru dywidendy za rok 2012 dla osób indywidualnych oraz odrębne dla współwłaścicieli akcji są udostępnione w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki: www.czh.pl w zakładce „Akcje”.
Wszelkich informacji udziela się telefonicznie pod numerem: 32/731 33 41.
Kierownik Biura Zarządu
Anita Pikul

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X