na podstawie § 16 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 20 ust. 3, 4 i 6 Aktu Założycielskiego spółki oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735 z późn. zm.), Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Śląski Rynek Hurtowy OBROKI
Sp. z o.o. (dalej: Spółka) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu

spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

1. Kandydaci powinni spełniać łącznie następujące warunki:
  1) posiadać ukończone studia wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  4) korzystać z pełni praw publicznych,
  5) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735 z późn. zm.).
2. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
  1) imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
  2) list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym, zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej,
  3) oświadczenia o:
   – ukończeniu studiów wyższych lub wykształceniu wyższym uzyskanym za granicą uznanym
w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
   – co najmniej 5-letnim okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
   – co najmniej 3-letnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikającym z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
   – korzystaniu z pełni praw publicznych,
   – posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   – spełnianiu innych niż wymienione w pkt 1-5 wymogów określonych w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie naruszaniu ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 735 z późn. zm.),
   – nietoczących się przeciwko kandydatowi postępowaniach karnych i karno-skarbowych,
   – niekaralności kandydata.
  4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.).
3. Do zgłoszenia należy dołączyć, w oryginałach lub odpisach, dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, o których wyżej mowa, m.in. dyplom ukończenia studiów, świadectwa pracy, zaświadczenie pracodawcy z miejsca aktualnego zatrudnienia. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci mogą przedstawić dodatkowe dokumenty (referencje, rekomendacje, certyfikaty).
4. Zgłoszenia kandydatów powinny być złożone do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 15.00, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub poczty kurierskiej, w siedzibie Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-955), ul. Lompy 14, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30-15.00, w zamkniętych kopertach zawierających adnotację: „Zgłoszenie
w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o.”. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie w wyznaczonym terminie zgłoszeń kandydatów, w tym w szczególności za działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie.
5. W przypadku dokonania zgłoszenia po upływie terminu wskazanego w pkt. 4, koperta zawierająca zgłoszenie nie zostanie przyjęta. Jednak, w przypadku przyjęcia przez Grupę CZH S.A. koperty zawierającej zgłoszenie, po upływie terminu wskazanego w pkt. 4, zgłoszenie nie będzie podlegać dalszemu rozpatrzeniu, jako nie spełniające wymogów formalnych.
6. Z zastrzeżeniem treści pkt. 5, zgłoszenia złożone po upływie terminu wskazanego w pkt. 4, lub nie spełniające wymogów wskazanych w pkt. 1, 2 i 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
7. Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 18 czerwca 2020 r., o godz. 8.00.
8. Kandydaci dopuszczeni do udziału w dalszym postępowaniu, tj. spełniający wymogi formalne, otrzymają zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia.
9. Od dnia publikacji ogłoszenia do dnia składania zgłoszeń, zgodnie z pkt. 4, w siedzibie Spółki od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 14.00, zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą zapoznać się z następującymi dokumentami: sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, Akt Założycielski Spółki, F01 za
I kw. 2020 r., Regulamin Organizacyjny Spółki.
10. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego udziału w postępowaniu zostaną przeprowadzone w dniu 18 czerwca 2020 roku, począwszy od godz. 14.00. Zastrzega się prawo zmiany terminu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, jak też prawo zmiany terminu rozmowy kwalifikacyjnej, wskazanego uprzednio kandydatowi w zaproszeniu na rozmowę kwalifikacyjną – telefonicznie i za pomocą poczty kurierskiej lub poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej danego kandydata wskazany
w zgłoszeniu, ze skutkiem doręczenia. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w siedzibie Grupy CZH S.A. w Katowicach, przy ul. Lompy 14, pok. 307.
11. Zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje w szczególności:
  1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
  2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowniczymi, w tym prawa pracy,
  3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych,
4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach handlowych, w tym w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
  5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
  6) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce,
  7) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,
  8) znajomość zagadnień z zakresu analizy rynku i konkurencji, marketingu, promocji, sprzedaży
i public relations, gospodarki nieruchomościami.
12. O wynikach postępowania kandydaci zostaną powiadomieni listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, odpowiednio na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, wskazane w zgłoszeniu. Wraz z powiadomieniem kandydatowi zostaną zwrócone dokumenty udostępnione przez kandydata w trakcie postępowania.
13. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia Zgromadzeniu Wspólników spółki Śląski Rynek Hurtowy OBROKI Sp. z o.o., na adres: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
14. Postępowanie, może być w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończone bez wyłaniania kandydatów, o czym w przypadku zakończenia postępowania przed terminem złożenia zgłoszeń, kandydaci zostaną powiadomi poprzez ogłoszenie umieszczone na stronie internetowej Spółki,
a w przypadku zakończenia postępowania po otwarciu zgłoszeń – za pomocą listów poleconych lub poczty elektronicznej na adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, wskazane
w zgłoszeniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X