Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 395 i art. 400 § 1 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08.06.2020 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
   a. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
   b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
   c. podziału zysku netto za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
   a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. za rok 2019,
   b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku 2019.
10. Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem, poniesionych w roku 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
14. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej w postaci maseczki twarzowej i rękawiczek jednorazowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X