Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Grupę CZH S.A.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

I. Administrator Danych

Administratorem danych osobowych jest Grupa CZH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. J. Lompy 14, zwana dalej CZH.

II. Cele i czas przetwarzania

Dane przetwarzane są w celu:

zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy
i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;

dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w tym postępowania egzekucyjnego;

archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;

prowadzenia działań marketingowych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu;

prowadzenia działań marketingowych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, po wyrażeniu zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności, które ze zdarzeń wystąpi jako pierwsze.

Państwa dane będą przechowywane ponad wskazane wyżej okresy, jeśli będzie to wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

III. Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

podmiotom umożliwiającym CZH dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;

bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;

organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

podmiotom wspierającym działalność CZH na jej zlecenie, a w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych.

IV. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
(o ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne odpowiednio do: zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytania i wnioski oraz prowadzenia działań marketingowych.

V. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)
w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza strefy EOG ani podmiotom międzynarodowych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X