03.06.2024

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 395 Ksh zwołuje Zwy-czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24.06.2024 r., w Warszawie, o godz. 10.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowa-nia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023,
c. podziału zysku netto za rok 2023.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2023.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. za rok 2023,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku 2023.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marke-tingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządza-niem, poniesionych w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.

 


20.05.2024

Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 398 i 400 § 1 Ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11.06.2024 r., w Warszawie, o godz. 11.00, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki na nieruchomości spółki w Katowicach, przy ul. Lompy 14 na rzecz banku.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  8. Zamknięcie obrad.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X