Zarząd Grupy CZH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Lompy 14, na podstawie art. 395
i 402 Ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 11.06.2021 r., w Warszawie, o godz. 11.oo, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przy ul. Nowy Świat 6/12, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno-ści do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a. zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020,
c. podziału zysku netto za rok 2020.

7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2020.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wyko-nywania obowiązków w roku 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. za rok 2020,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy CZH S.A. w roku 2020. 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem, poniesionych w roku 2020.
11. Zamknięcie obrad.
Informujemy, że z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu są zobowiązane do posiadania własnych środków ochrony osobistej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X