Zanim powstała Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa, zaraz po wyzwoleniu na ziemiach polskich funkcjonowały już jednostki gospodarcze zajmujące się właśnie zaopatrywaniem w surowce i materiały polskiego hutnictwa. Były to: utworzona 14 marca 1945 roku Centrala Surowców Hutniczych i powołana do życia 30 czerwca tegoż roku Centrala Dostaw Hutniczych. Te dwie jednostki przez ponad rok funkcjonowały niezależnie od siebie, wzajemnie się uzupełniając. 9 sierpnia 1946 roku na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu obydwie Centrale zostały połączone i w ten sposób powstała Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa.

W 1958 roku na mocy decyzji Ministra Przemysłu Ciężkiego, z dniem 1 października ponownie powołano do życia Centralę Zaopatrzenia Hutnictwa poprzez połączenie CZH za podległymi mu, lecz do tej pory odrębnymi Biurem Dostaw Rud Zagranicznych i Składnicą Centralną. Na mocy powyższej decyzji CZH została równocześnie podporządkowana Zjednoczeniu Hutnictwa Żelaza i Stali, a zakres jej działania został ograniczony jedynie do zakładów zgrupowanych w tym zjednoczeniu. W 1960 roku został do CZH przyłączony jeszcze w budowie Zakład Przygotowania Rud Żelaza w Burkach.

Od 1977 roku CZH zostaje jako jednostka zaopatrzeniowa ponownie podporządkowana Ministerstwu Hutnictwa. Podstawowym jej celem była wówczas realizacja zadań w zakresie zaopatrzenia surowcowo-materiałowego oraz gospodarki materiałowej i magazynowej wynikającej z planów resortu hutnictwa. Ponadto CZH pełniła funkcję dystrybutora w realizowanych planach zbytu określonych grup towarów.

Od 1982 roku CZH wykonuje zadania centrali obrotu towarowego i bezpośrednio podlega Ministerstwu Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego. Jednocześnie została obligatoryjnie włączona do Zrzeszenia Producentów Żelaza i Stali. W tym okresie CZH pełni funkcję obowiązkowego pośrednika w obrocie materiałowym. W dalszym ciągu realizuje zaopatrzenie w surowce hutnicze, paliwa, materiały techniczne oraz maszyny i urządzenia.

Przełomem w dziejach i działalności CZH jest rok 1990. Zostały wówczas wprowadzone we wszystkich sferach życia w kraju zasady gospodarki rynkowej. Przestały obowiązywać zasady centralistycznego planowania, rozdzielnictwa i dystrybucji. Wolny rynek wprowadzając równość wszystkich podmiotów gospodarczych wymusił przeobrażenie się przedsiębiorstwa z jednostki scentralizowanego zaopatrzenia w przedsiębiorstwo typowo handlowe, które opierając się o dotychczasowe doświadczenia swojej działalności stało się równorzędnym partnerem dla zakładów hutniczych oferując im swoje usługi i towary najwyższej jakości.

9 lipca 1992 roku na podstawie Uchwały Rady Ministrów organem założycielskim dla Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa w Katowicach stał się Wojewoda Katowicki. Na początku lat 90-tych pojawili się pierwsi konkurenci CZH, firmy prywatne i spółki akcyjne, te ostatnie z dużym zapleczem kapitałowym, pozwalającym na większą elastyczność działania. Przestarzałe technologicznie polskie hutnictwo z wyższymi kosztami produkcji niż zagraniczna konkurencja oraz z niższą jakością wyrobów nie było w pełni w stanie sprostać zagranicznej konkurencji. W efekcie tego zmniejszyła się produkcja hutnicza, a tym samym zmniejszyły się ilości dostaw surowców do polskich hut.

Lata 1998 i 1999 zakończone stratą finansową były sygnałem do rozpoczęcia intensywnego programu naprawczego Centrali, który również obejmował wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością.
Pod koniec roku 1999 został wprowadzony Zarząd Komisaryczny, a opracowany Program Naprawczy dla CZH miał na celu osiągnięcie w 2000 r. dodatniego wyniku finansowego, skuteczną adaptację do warunków i potrzeb zgłaszanych przez Klientów na konkurencyjnym rynku towarów zaopatrzeniowych i usług oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością. Program naprawczy został zrealizowany.

W 2000 roku wdrożyliśmy System Zapewnienia Jakości, a następnie System Zarządzania Jakością, który objął wszystkie istniejące w firmie procesy. Konsekwencją naszej polityki rynkowej jest uzyskany w roku 2000 certyfikat ISO 9002 dla całości naszych usług, a następnie w roku 2002 certyfikat na zgodność z normą ISO 9001 : 2000.

W wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, dokonanej w dniu 26 września 2001 r., powstała spółka Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa Spółka Akcyjna w Katowicach, z kapitałem zakładowym w wysokości 95.740.000,- zł, której jedynym akcjonariuszem został Skarb Państwa. Rejestracja spółki nastąpiła w dn. 28.12.2001 r.

Na przełomie lat 2003/2004 Skarb Państwa wnosi wkład niepieniężny, w postaci pakietu akcji stanowiącego 71% kapitału zakładowego spółki, na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Z dniem 12 lutego 2004 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. stała się większościowym akcjonariuszem CZH S.A., która zyskała w ten sposób solidnego i gwarantującego jej dalszy rozwój inwestora. W czerwcu 2004 r. roku podwyższono kapitał zakładowy CZH S.A. o kwotę 20,0 mln zł. Wszystkie akcje nowej serii zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która zwiększyła swój udział w kapitale zakładowym do 76%.

W dniu 26 sierpnia 2004 r., Minister Skarbu Państwa wszczął procedurę nieodpłatnego udostępnienia akcji należących do Skarbu Państwa uprawnionym pracownikom CZH S.A. Zakończono ją 12 maja 2005 r. Ostatecznie, uprawnieni pracownicy objęli 12,3% akcji spółki.

Na podstawie umowy, zawartej w grudniu 2011 r., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przejęła od Skarbu Państwa wszystkie, znajdujące się jeszcze w jego posiadaniu akcje spółki i tym samym jej udział wzrósł do 87,7% kapitału zakładowego.

Jednocześnie w Centrali z powodzeniem kontynuowany jest proces dywersyfikacji działalności, którego wynikiem jest ograniczanie działalności w mniej opłacalnych obszarach na rzecz zadań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych umiejętności i środków. W całości przychodów CZH S.A. systematycznie spada udział surowców na rzecz zwiększonego udziału wyrobów hutniczych. Podejmowane są nowe inicjatywy w obszarach, takich jak rozwój oferty usług logistycznych czy wspieranie procesów restrukturyzacji polskiego przemysłu.

Z dniem 24 października 2016 r. Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach zmieniła nazwę na: Grupa CZH Spółka Akcyjna i w obrocie będzie posługiwać się skrótem: Grupa CZH S.A.

Zmiana nazwy jest częścią prowadzonych od pewnego czasu działań rebrandingowych. Spółka obchodzi właśnie 70-lecie swojego istnienia. W tym czasie zmieniło się całkowicie otoczenie, w jakim działa przedsiębiorstwo oraz wiele istotnych czynników, wpływających na jego funkcjonowanie. Potrzeba dostosowania najbardziej podstawowych elementów do zmieniającej się rzeczywistości skłoniła nas do dokonania zmiany firmy (nazwy), pod jaką będzie prowadzone przedsiębiorstwo i jej wizerunku graficznego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X