CENTRALA ZAOPATRZENIA HUTNICTWA S.A.
40 -955 Katowice , ul. Lompy 14, te). 32/7313340, 32/7313338.
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE SPRZĄTANIA I OCHRONY BUDYNKU BIUROWEGO.
Przedmiotem przetargu jest świadczenie usług w zakresie:
– sprzątania pomieszczeń biurowych wraz z terenem przyległym,
– całodobowej ochrony budynku wraz z parkingami przylegającymi do budynku biurowego, w tym obsługa portierni. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Zakres sprzątania budynku biurowego w Katowicach przy ul. Lompy 14:
– pomieszczenia biurowe
– pomieszczenia magazynowe
– pomieszczenia toalet
– korytarz
– teren przylegający do budynku: chodnik, podwórze, parking.

Ogólna powierzchnia do sprzątania w budynku 3044 m2.
Szczegółowa specyfikacja warunków przetargu do wglądu w Dziale Majątku CZH S.A. tel. 32/7313338 lub 32/7313340, pod adresem: 40-955 Katowice, ul. Lompy 14.
OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:
– Imię, nazwisko i adres oferenta w przypadku osoby fizycznej potwierdzone odpisem z dowodu osobistego lub nazwę, siedzibę, nr NIP oraz formę prawną, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, potwierdzone odpisem z właściwego rejestru, sporządzonym nie później niż dwa tygodnie przed datą złożenia oferty, referencje,
– proponowaną cenę usług netto w rozbiciu na stawkę za mz usług sprzątania i stawkę godzinową za ochronę,
– proponowany termin płatności.
Oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, należy składać w terminie do dnia 10.11.2016 r. do godz. 15 00 na adres Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. ul. Lompy 14, kod 40-955 Katowice, pok. 307, III piętro z adnotacją na kopercie „Przetarg na świadczenie usług w zakresie sprzątania i ochrony budynku w Katowicach przy ul, Lompy 14″ i w ciągu 20 dni od upływu powyższego terminu, Oferent pozostaje związany swoją ofertą.
Porównanie ofert nastąpi w ciągu sześciu dni po upływie terminu ich składania w siedzibie zamawiającego. Wybór oferty następuje w wyniku swobodnego uznania przez zamawiającego.
W terminie 30 dni po dokonaniu wyboru oferty, Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. zawrze z Oferentem , którego oferta została wybrana, umowę na świadczenie usług.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
informacje o świadczeniu usług uzyskać można w Dziale Majątku Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. w Katowicach pod nr 32/7313338, 32/7313359, Katowice, ul. Lompy 14.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Zobacz więcej

X